ਅਣਵਰਤੀਆੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗੀਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

Advertisements

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s